Privacy

Deze Privacyverklaring bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft het gebruik van de website inclusief de samenwerkingsruimte waarvoor moet worden aangemeld. Het tweede deel betreft het deelnemen aan een beheer event dat door ons IenW georganiseerd wordt.

Deel 1 – Gebruik website inclusief samenwerkingsruimte

Als je deze website/samenwerkingsruimte bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat je rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Vragen over deze privacyverklaring en privacy in het algemeen kun je mailen naar: avg@minienw.nl.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van IenW is te bereiken op het volgende e-mailadres: fg@minienw.nl.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevestigd aan de Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag. Postadres: Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Voor andere vragen: beheerdetoekomst@minienw.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Op deze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Deze zijn bij je profielregistratie opgegeven.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Mobiel telefoonnummer (optioneel)
 • Organisatie
 • Functie
 • Profielfoto (optioneel)

Deze instellingen gelden standaard voor jouw profiel wanneer je bent aangemeld:

 • Profiel zichtbaar voor ingelogde gebruikers
 • Notificaties standaard via e-mail
 • Nieuwsbrieven standaard toestaan
 • Tagging in reacties toestaan

Het is mogelijk om je profiel aan te passen en bovenstaande instellingen te wijzigen.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens die je op deze website opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

 1. het optimaal kunnen samenwerken en kennisdelen met andere gebruikers op deze website;
 2. om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 3. de afhandeling van je aanvraag tot informatie;
 4. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die je per e-mail worden verzonden;
 5. het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en);
 6. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 7. het optimaal laten functioneren van deze website/samenwerkingsruimte.

Hoe hebben wij toestemming gekregen om je persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

 1. je hebt toestemming gegeven

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over je voorkeuren worden bewaard totdat je deze gegevens wijzigt of totdat je zelf je profiel verwijdert. Ook wordt je profiel verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van deze website/samenwerkingsruimte.

Leverancier van de Software van deze community/website is Mett

De software van het Forum is niet van IenW, maar van een derde partij: Mett. IenW heeft met Mett een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Mett zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Mett en IenW gebruiken je persoonsgegevens om de website/samenwerkingsruimte te beheren en te optimaliseren. De software van Mett staat op eigen servers in Nederland.

Piwik

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Piwik. De gegevens die we in Piwik verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Piwik staat uit.

Je rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft je als betrokkene verschillende rechten:

 1. Zo heb je het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze website/samenwerkingsruimte over je verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heb je het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
 2. Ook wijst de verantwoordelijke je op je recht op overdraagbaarheid van de betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de website/samenwerkingsruimte over je verwerkt (artikel 20 AVG).
 3. Tot slot is van belang dat je het recht hebt bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).

Deel 2 – Deelname aan beheer event door IenW georganiseerd

Privacyverklaring van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat specifiek voor de toepassing van het event ‘Beheer de Toekomst’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vragen over het evenement ‘Beheer de Toekomst’ kun je mailen naar: beheerdetoekomst@minienm.nl.

Vragen over deze privacyverklaring en privacy in het algemeen kun je mailen naar: avg@minienm.nl.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van IenW is te bereiken op het volgend e-mail adres: fg@minienm.nl.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevestigd aan de Rijnstraat 8,
2515 XP, Den Haag. Postadres: Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Welke gegevens worden door IenW verwerkt?

IenW verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Werk telefoonnummer
 • Werk e-mailadres
 • Organisatie, afdeling en functie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die IenW verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen met betrekking tot bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld op het gebied van godsdienst, politieke voorkeur, medische gegevens of strafrechtelijke gegevens). In het geval wij deze gegevens ontvangen ontkomen wij er niet aan om deze tijdelijk op te slaan. De gegevens worden vervolgens in een zo vroeg mogelijk stadium vernietigd.

Onze website en/of dienst heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@minienm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Tijdens het event Beheer de Toekomst worden foto’s gemaakt met als uitsluitend doel sfeerimpressie op de website. Bij het maken van de foto’s geldt als uitgangspunt: ‘De personen op de foto mogen niet zonder evenredige inspanning kunnen worden geïdentificeerd.’ Mocht je echter herkenbaar op een foto staan en deze willen laten verwijderen, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag IenW persoonsgegevens verwerkt

IenW verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het organiseren van het event ‘Beheer de Toekomst’ op 20 juni 2019.
 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven behouden wij de gegevens om je voor volgende beheer events te kunnen uitnodigen.

De verwerking vindt plaats op basis van:

 • Toestemming: Door inschrijving voor het event ‘Beheer de Toekomst’ is expliciet (door aanvinken) akkoord gegaan met het gebruik van de persoonsgegevens voor het genoemde doel.
 • IenW neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit).

Hoe lang IenW persoonsgegevens bewaart

IenW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Voor- en achternaam, Werk telefoonnummer, Werk e-mailadres, Organisatie, afdeling en functie

Tot het volgende event

De organisatie rondom het beheerevent 20 juni 2019 en het verzenden van een enquete

Ofwel: de uitnodiging sturen voor het volgende event

Delen van persoonsgegevens met derden

IenW verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alle verwerkingen vinden in Nederland plaats. IenW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt het ministerie uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Naam organisatie / (rechts)persoon

(Categorie) persoonsgegevens

Doel/doeleinden verwerking

De Rijksoverheidorganisatie die het volgende beheerevent organiseert

Voor- en achternaam, Werk telefoonnummer, Werk e-mailadres, Organisatie, afdeling en functie

Het versturen van de uitnodiging voor het volgende beheer event

Cookies, of vergelijkbare technieken, die IenW gebruikt

IenW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het ministerie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@minienm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je kunt ook gebruik maken van de ‘KopieID’ app om een veilige kopie te maken van je ID-bewijs. Op de volgende website kun je hier meer informatie over vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

IenW zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Bij complexe vraagstukken hanteert IenW een doorlooptijd van maximaal drie maanden vanaf het moment dat je verzoek bij ons binnenkomt. Mocht dit van toepassing zijn, word je hiervan op de hoogte gesteld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IenW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

IenW hanteert hierbij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). De BIR is een normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid en richt zich, met name, op de aspecten vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via avg@minienm.nl.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de algemene verordening gegevensbescherming.

IenW wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Eventuele aanpassingen in het gebruik van persoonsgegevens worden opgenomen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze verklaring is laatst herzien op 16 maart 2019