Privacy

Deze Privacyverklaring bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel betreft het gebruik van de website.
  • Het tweede deel betreft het deelnemen aan een beheer event dat door IenW georganiseerd wordt.

Deel 1 – Gebruik website

Bij je bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je deze stellen aan: beheerdetoekomst@minienw.nl.

Leverancier van de Software van deze community/website is het ministerie van Algemene Zaken (minAZ)

De software van het Beheer de Toekomst platform is niet van IenW, maar van een derde partij: minAZ. IenW heeft met minAZ een zogenaamde verwerkersafspraak, om te waarborgen dat minAZ zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens.. De software van minAZ staat op overheidsservers in Nederland.

Piwik

MinAZ stelt Piwik beschikbaar voor statistieken over het gebruik van websites. De gegevens die in Piwik worden verzameld, zijn anoniem en daardoor niet herleidbaar tot een persoon.

Deel 2 – Deelname aan beheer event door IenW georganiseerd

Privacyverklaring van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat specifiek voor de toepassing van het event ‘Beheer de Toekomst’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vragen over het evenement ‘Beheer de Toekomst’ kun je mailen naar: beheerdetoekomst@minienw.nl.

Vragen over deze privacyverklaring en privacy in het algemeen kun je mailen naar: avg@minienw.nl.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van IenW is te bereiken op het volgend e-mailadres: fg@minienw.nl.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevestigd aan de Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag.
Postadres: Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Welke gegevens worden door IenW verwerkt?

IenW verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Zakelijk e-mailadres
  • Naam organisatie
  • Optioneel: afdeling en functie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die IenW verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen met betrekking tot bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld op het gebied van godsdienst, politieke voorkeur, medische gegevens, strafrechtelijke gegevens of gegevens van minderjarigen). In het geval wij deze gegevens ontvangen ontkomen wij er niet aan om deze tijdelijk op te slaan. De gegevens worden vervolgens in een zo vroeg mogelijk stadium vernietigd.

Foto- en videopnames

Tijdens het event Beheer de Toekomst worden foto- en video-opnames gemaakt met als uitsluitend doel sfeerimpressie op de website. Bij het maken van de foto’s en video’s geldt als uitgangspunt: ‘De personen mogen niet zonder evenredige inspanning kunnen worden geïdentificeerd.’ Mocht je er toch bezwaar tegen hebben dat je op foto- of video-opnames voor komt, dan kun je dit tijdens het event bij onze ontvangstbalie aangeven. Om jouw privacy te waarborgen ontvang je een keycord met een afwijkende kleur voor jouw pasje.   De foto- en videograaf hebben instructies ontvangen om bezoekers met een afwijkende keycord niet herkenbaar vast te leggen. Ook bij de selectie van beeldmateriaal zal hier rekening mee worden gehouden.  

Toegangscontrole QR-codes

Bij de toegang tot het Beheer de Toekomst event wordt van elke bezoeker gevraagd om een QR-code te presenteren. De QR-code bevat niet meer informatie dan het geen onder het kopje “Welke gegevens worden door IenW verwerkt?” is opgenomen.

De gegevens worden gebruikt voor de verificatie van de inschrijving en om na te gaan hoeveel bezoekers er daadwerkelijk aanwezig waren. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden na de evaluatie van het event verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag IenW persoonsgegevens verwerkt

IenW verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het organiseren van het event ‘Beheer de Toekomst’.
  • Het behouden van de gegevens om je voor volgende beheer events of webinars te kunnen uitnodigen.

De verwerking vindt plaats op basis van:

  • Toestemming: bij uitnodigingsmail wordt vermeld dat je, bij bezwaar, kunt aangeven dat je uit het bestand verwijderd wilt worden.

Hoe lang IenW persoonsgegevens bewaart

IenW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Catergorie) Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam,
werk e-mailadres,
Organisatie ( en optioneel) afdeling,
functie
Zo lang beheer de toekomst webinars en events organiseert

De organisatie rondom het beheerevent, het verzenden van een eventuele vrijwillige enquête

Ofwel: de uitnodiging sturen voor het volgende event of webinar

Delen van persoonsgegevens met derden

IenW verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alle verwerkingen vinden in Nederland plaats. IenW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt het ministerie uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Naam organisatie / (rechts)persoon (Categorie) persoonsgegevens Doel / Doeleind verwerking

De Rijksoverheidorganisatie die het volgende beheerevent organiseert

Voor- en achternaam, Zakelijk telefoonnummer, Zakelijke e-mailadres, Naam organisatie, afdeling en functie

De organisatie rondom het beheerevent, het verzenden van een eventuele vrijwillige enquête

Ofwel: de uitnodiging sturen voor het volgende event of webinar

Cookies, of vergelijkbare technieken, die IenW gebruikt

IenW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het ministerie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@minienw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je kunt ook gebruik maken van de ‘KopieID’ app om een veilige kopie te maken van je ID-bewijs. Op de volgende website kun je hier meer informatie over vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

IenW zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Bij complexe vraagstukken hanteert IenW een doorlooptijd van maximaal drie maanden vanaf het moment dat je verzoek bij ons binnenkomt. Mocht dit van toepassing zijn, word je hiervan op de hoogte gesteld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IenW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

IenW hanteert hierbij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is een normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van overheidspartijen en richt zich, met name, op de aspecten vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via avg@minienw.nl.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de algemene verordening gegevensbescherming.

IenW wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Eventuele aanpassingen in het gebruik van persoonsgegevens worden opgenomen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze verklaring is laatst herzien op 1 september 2022.